Nadace T-SOFT ETERNITY je správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů.

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se subjektu údajů, jehož lze přímo či nepřímo identifikovat.

Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují.

Okruhy subjektů údajů jsou zejména partneři, spolupracovníci, jejich rodinní příslušníci, dobrovolníci, dodavatelé nebo jejich zástupci, sponzoři, dárci atd.

Práva subjektu údajů jsou především:

právo na přístup k osobním údajům, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost osobních údajů (tj. na vydání zpracovávaných údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu), námitku.

Osobní údaje jsou zpracovávány zejména za účelem:

Realizace projektů nadace, plnění povinností příjemce daru, vedení účetnictví, zpracování personální agendy, propagace své činnosti, plnění uzavřených smluv,

v rozsahu: identifikační údaje (jméno, příjmení aj.), kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, email), zaměstnanecké údaje, údaje o sponzorech a dárcích, fotografie a audiovizuální záznamy z pořádaných akcí.

Nadace T-SOFT ETERNITY v souladu s platnou právní legislativou zpracovává osobní údaje k plnění právní povinnosti nadace, plnění právní povinnosti zaměstnavatele, plnění uzavřených smluv, s ohledem na oprávněné zájmy Nadace T-SOFT ETERNITY a na základě souhlasu subjektu údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávané po dobu stanovenou příslušnou platnou legislativou.

Oprávněné osoby Nadace T-SOFT ETERNITY, které zpracovávají osobní údaje, jsou povinny zachovávat mlčenlivost.

Je-li nezbytný souhlas (např. s fotografováním, evidence dárců aj.), musí souhlas být:

svobodný a aktivní, konkrétní a jednoznačný, informovaný – s náležitým poučením o právech subjektu údajů (právo na opravu/doplnění údajů, právo na odvolání souhlasu, apod.), odvolatelný (odvolání souhlasu by mělo být stejně snadné, jako jeho udělení), a nesmí být spojován s jinými požadavky.

Jak nás můžete podpořit?

Zašlete nám peněžní dar

nebo

Zakupte si naše nadační knihy a CD

Vybrat knihy

Děkujeme za podporu